Audit

Provádíme audity individuálních i konsolidovaných účetních závěrek zpracovaných podle České účetní legislativy a Mezinárodních účetních standardů IFRS/IAS.

Co je to audit

Audit je ověření účetní závěrky nezávislou osobou – auditorem s cílem získat ujištění zda účetní závěrka neobsahuje významnou chybu.

Audit ÚZ dle českých předpisů Audit ÚZ dle IFRS Audit konsolidace

Jak probíhá audit

Audit účetní závěrky se dělí na dvě hlavní fáze – předaudit a finální audit. Poté co s námi podepíšete smlouvu, naplánujeme společně termín předauditu, kdy navštívíme Vaši společnost a seznámíme se s klíčovými procesy a systémy ve Vaší společnosti. Například v procesu nákup se zajimáme především o to jak přijimáte faktury, kdo je schvaluje, kdo je účtuje a kdo autorizuje platbu. Cílíme tak na identifikaci případných rizik ve Vašich procesech a vnitřních kontrol. Na základě znalosti procesů Vám doporučíme jak ošetřit případná rizika, která nalezneme.

Díky našim informacím o procesech z předauditu potom naplánujeme finální audit – testování transakcí a zůstatků tak, aby proběhl co nejefektivněji – tak, abychom co nejvíce snížili Vaši administrativní zátěž při auditu. Po otestování transakcí a zůstatků už následuje kontrola účetní závěrky a vydání zprávy auditora.

Veškerá rizika zjištěná během auditu, včetně daňových rizik s Vámi projednáme a dáme Vám doporučení jak tato rizika omezit. Probereme s Vámi tipy jak některé účetní procesy více automatizovat a případně využít nástroje umělé inteligence.

Soustředíme se na to, aby při auditu nedocházelo k žádným neočekávaným překvapením, a aby audit nebyl pro Vás jen splněním zákonné povinnosti, ale také službou, která Vám přinese zlepšení Vašich procesů souvisejících s účetnictvím s důrazem na automatizaci a omezení zejména daňových rizik.

Proč my?

Máme moderní přístup k auditu, jehož cílem je pomoci Vám zefektivnit procesy týkající se oblasti účetnictví a snížit potenciální daňová a finanční rizika.

Při auditu se zaměřujeme na existenci vnitřních, zejména automatických IT kontrol existujících ve Vašich systémech, tyto kontroly nám pomáhají dosáhnout cílů auditu s co nejmenší administrativní zátěží.

Audit vnímáme především jako službu klientovi, která mu má pomoci zbytečnou byrokracii odstranit místo toho, aby ji ještě zvyšovala.

Jsme statutární auditoři, daňoví poradci, máme také britskou kvalifikaci ACCA. Angličtina je u všech členů týmu samozřejmostí.

Audit provádíme kvalitně, efektivně a eticky. Mlčenlivost auditora a vzájemná důvěra auditora a klienta je pro nás zavazující.

Máme rozsáhlé zkušenosti s velkými společnostmi z oblasti zdravotnictví, farmacie, automotive, financí a obchodu, včetně subjektů veřejného zájmu.

Co si myslí o auditu „umělá inteligence?“

Moderní finanční audit účetní závěrky se zaměřuje na využívání vnitřních kontrol v rámci společností. Vnitřní kontrola je proces, který zajišťuje, že společnost má účinné, efektivní a úplné systémy pro řízení rizik, zabezpečení aktiv a ochranu finančních informací. Moderní finanční audit se zaměřuje na posouzení těchto kontrol a hodnocení, zda jsou tyto kontroly dostatečné k minimalizaci rizik v oblasti financí.

Prvním krokem moderního finančního auditu je posouzení vnitřních kontrol. Audit se zaměřuje na klíčové aspekty řízení společnosti, jako jsou finanční výkazy, interní audit, procesy řízení rizik a komunikace s investory a stakeholdery. Audit přezkoumává dokumentaci, která se týká těchto procesů, aby zajistil, že jsou řádně dokumentovány a dodržovány.

Druhým krokem je hodnocení účinnosti vnitřních kontrol. Audit se zaměřuje na hodnocení účinnosti těchto kontrol a posuzuje, zda jsou tyto kontroly dostatečné k minimalizaci rizik v oblasti financí. Audit také porovnává vnitřní kontroly se standardy a osvědčenými postupy, aby zajistil, že společnost je na úrovni srovnatelných společností.

Třetím krokem moderního finančního auditu je provádění testování vnitřních kontrol. Audit provádí testování vnitřních kontrol, aby zajistil, že jsou účinné a dostatečné pro minimalizaci rizik. Audit také provádí testování vnitřních kontrol, aby zajistil, že jsou správně implementovány a že se vztahují na správné procesy a systémy.

Čtvrtým krokem je hodnocení rizikového prostředí. Audit se zaměřuje na posouzení rizikového prostředí v rámci společnosti. Tento krok je důležitý pro posouzení toho, jaké jsou klíčové rizika, která mohou ovlivnit finanční výkazy společnosti. Audit také posuzuje, zda jsou vnitřní kontroly dostatečné k minimalizaci rizik v oblasti financí.

A my dodáváme, že důležitou součástí auditu je také testování významných účetních transakcí a zůstatků. Audit končí vydáním zprávy auditora a projednáním rizik, která jsme během auditu objevili spolu s doporučeními jak tato rizika omezit.

Podněty od klientů, zaměstnanců a třetích stran

Naše společnost má zájem o maximální transparentnost vůči svým klientům, zaměstnancům a třetím stranám. Z tohoto důvodu a z důvodu naplnění legislativních požadavků máme zaveden postup pro řešení podnětů a stížností od našich klientů, zaměstnanců a třetích stran.
Do uvedeného formuláře můžete vyplnit a zaslat jakoukoli informaci, kterou bychom se dle Vašeho názoru měli zabývat. Informaci obdrží náš pracovník, který se nezabývá přímo prováděním zakázek a seznámí s ní jím vybraného vhodného člena vedení naší společnosti, případně vedení jako celek.