ESG

Kdo a kdy musí začít reportovat?

  1. Velké společnosti, které jsou subjekty veřejného zájmu reportují v roce 2025 za rok 2024
  2. Velké společnosti, které nejsou subjekty veřejného zájmu a mateřské společnosti velkých skupin v roce 2026 za rok 2025
  3. Malé a střední společnosti, které jsou subjekty veřejného zájmu v roce 2027 za rok 2026

Hlavní regulace: směrnice 2022/2464 CSRD

Možnost odkladu: malé a střední podniky, které jsou subjekty veřejného zájmu mohou reportování odložit o dva roky, pokud ve své výroční zprávě důvody proč nereportují.

Velký podnik/společnost/skupina je entita, která přesahuje alespoň dvě ze tří kritérií:

  1. aktiva nad 25 milionů EUR
  2. obrat nad 50 milionů EUR
  3. zaměstnanci nad 250

ESG očima „umělé inteligence“

„Umělá inteligence“ vidí ESG jako „výzvu“ my Vám s překonáním této výzvy prostřednictvím našeho ověřování ESG reportů pomůžeme.

ESG reporting se týká povinnosti podniků a finančních institucí zveřejňovat informace o svých výkonech v oblasti environmentální, sociální a správní odpovědnosti. Tento druh reportingu se stal nedílnou součástí úsilí Evropské unie o dosažení udržitelného rozvoje a boje proti změně klimatu. Evropská unie přijala nové směrnice, které stanovují povinnosti pro společnosti a finanční instituce ohledně ESG reportingu. Tyto směrnice vstoupily v platnost v roce 2021.

Podle nových směrnic jsou společnosti s více než 500 zaměstnanci povinny zveřejnit informace o svých výkonech v oblasti ESG. Tato povinnost se týká také společností, které jsou veřejně obchodovány na burzách v rámci Evropské unie. Tyto společnosti musí zveřejnit informace o svých politikách v oblasti ESG a o výsledcích svých opatření v této oblasti.

ESG reporting zahrnuje například informace o snižování emisí skleníkových plynů, opatřeních ke zlepšení kvality ovzduší, snižování spotřeby energie a vody, opatřeních k prevenci korupce a dodržování lidských práv. Tyto informace mají pomoci investorům a spotřebitelům poznat, jak jsou společnosti v oblasti ESG odpovědné a jak přispívají k udržitelnému rozvoji.

ESG reporting tedy představuje novou výzvu pro podniky a finanční instituce v rámci Evropské unie. Vynucuje na ně zvýšenou transparentnost a odpovědnost vůči veřejnosti. Společnosti musí zajistit, aby jejich informace byly přesné a aktuální, aby investorům poskytly relevantní informace pro rozhodování o investicích. Tento druh reportingu představuje příležitost pro společnosti, aby se prokázaly jako odpovědné a udržitelné a aby se zlepšily v oblasti ESG výkonů.